Kancelaria Focus

Pełna oferta Kancelarii Prawa i Przedsiębiorczości Focus z Gdańska.

PAKIET „MÓJ PRAWNIK”

Dzięki pakietowi „Mój Prawnik” Klient uzyskuje stały i łatwy dostęp do pomocy prawnej, która obejmuje:
- obsługę dedykowanego prawnika;
- telefoniczne konsultacje prawne (trzy w miesiącu);
- uzyskanie projektu umowy (godzina pracy nad umową w miesiącu);
- analizę i opiniowanie umowy (godzina pracy nad umową w miesiącu);
- wstępną analizę sprawy windykacyjnej;
- weryfikację podmiotu w Krajowym Rejestrze Długów lub Banku Informacji Gospodarczej lub InfoMonitorze (jeden podmiot w miesiącu);
- wezwanie dłużnika do zapłaty (dwa wezwania w miesiącu);
- elektroniczną pieczęć prewencyjną.

Koszt ww. pakietu w pierwszym miesiącu wynosi 1 zł netto, a w kolejnych miesiącach po 95 zł netto. Umowa z klientem jest jasna i zawierana na czas nieokreślony, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

OBRÓT GOSPODARCZY

FOCUS KPP zapewnia kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych działających na rynku. Specjalizuje się w obsłudze spółek, wspomaga ich zarządzanie, przeprowadzanie fuzji oraz przekształceń. Przedstawiciele Kancelarii uczestniczą w negocjacjach, przygotowują projekty umów, nadzorują oraz optymalizują każdy etap działań spółek w zakresie prawa, finansów oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

FOCUS KPP zapewnia obsługę w zakresie:
- funkcjonowania spółek, fuzji, przekształceń;
- negocjacji;
- umów handlowych;
- prawa spółek;
- prawa korporacyjnego;
- prawa pracy, kontraktów menadżerskich;
- prawa podatkowego (w tym doradztwa podatkowego);
- optymalizacji procedur oraz struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa;
- zamówień publicznych;
- prawa upadłościowego i naprawczego;
- prawa konkurencji.

OBSŁUGA PROJEKTÓW UNIJNYCH

FOCUS KPP oferuje obsługę pełnego procesu dofinansowania poszczególnych projektów, w tym m.in. analizę dostępności funduszy unijnych dla planowanego przedsięwzięcia oraz ocenę szans na otrzymanie dotacji.

Oferta jest kierowana do następujących podmiotów:
- sektora prywatnego: małe, średnie i makro przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe;
- sektora publicznego: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, uczelnie wyższe, zakłady opieki zdrowotnej, instytucje otoczenia biznesu.

Tworzenie dokumentacji:
- biznes plany, m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji (jako załącznik do wniosku kredytowego);
- wnioski o dofinansowanie inwestycji (analiza dostępności funduszy unijnych oraz ocena szans na otrzymanie dotacji);
- kompleksowe opracowanie dokumentacji dla różnego typu programów i inwestycji;
- wnioski o dofinansowanie szkoleń oraz doradztwa;
- kompleksowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów, uzupełnienia, poprawki oraz opiniowanie wniosków;
- programy funkcjonalno–użytkowe – projektowanie, przygotowanie programów funkcjonalno – użytkowych stanowiących punkt wyjścia do określenia koncepcji projektu budowlanego oraz opracowania budżetu realizacji inwestycji;
- analizy finansowe – tworzenie analiz kondycji finansowej firm oraz rentowności inwestycji planowanych w przedsiębiorstwie;
- monitoring i audyt projektów unijnych – ocena realizacji projektu pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa.

WINDYKACJA

Oferta FOCUS KPP obejmuje windykację długów polegającą na dochodzeniu roszczeń finansowych od przedsiębiorców jak również od osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Dzięki bogatemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw sądowych, windykacyjnych i postępowań egzekucyjnych, Kancelaria dostarcza Klientom narzędzia skutecznego egzekwowania należności.

FOCUS KPP zapewnia obsługę w zakresie:
- monitoringu należności, przygotowania wezwania do zapłaty;
- kontaktu z dłużnikiem, negocjacji;
- polubownego postępowania, opracowania ugody i realnego harmonogramu spłat;
- kompletnej obsługi prawnej we wszystkich etapach windykacji;
- postępowań sądowych, reprezentacji przed sądem przez profesjonalnych pełnomocników;
- uzyskania tytułu wykonawczego na drodze sądowej;
- zabezpieczenia wierzytelności;
- przygotowania wniosku egzekucyjnego;
- egzekucji komorniczej, współpracy z komornikiem i udziału w czynnościach egzekucyjnych.

PODATKI I FINANSE

FOCUS KPP wspomaga proces optymalnego zarządzania finansami oraz rozliczania podatków w przedsiębiorstwie. Współpracuje z bankami oraz instytucjami finansowymi, zapewniając Klientom kompleksowe usługi, w tym m.in.: leasing, faktoring, kredyty, w oparciu o indywidualne negocjacje warunków umowy, a tym samym ofertę dostosowaną do potrzeb Klienta.

FOCUS KPP zapewnia obsługę w zakresie:
- badania sprawozdań finansowych;
- reprezentowania Klientów w sporach z organami podatkowymi;
- planowania i doradztwa podatkowego;
- planowanie podatkowe;
- doradztwa finansowego.

AUDYT I WYCENY

Przeprowadzanie specjalistycznego audytu, tzw. due diligence, zwiększa bezpieczeństwo obrotu gospodarczego podmiotu oraz gwarantuje powodzenie prowadzonych inwestycji. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom FOCUS KPP oferuje audyt finansowy, w tym profesjonalne badanie sprawozdań finansowych, audyt prawny oraz doradztwo w zakresie mechanizmów kontroli przedsiębiorstwa.

FOCUS KPP zapewnia obsługę w zakresie:
- badania sprawozdań finansowych;
- audytów prawnych nieruchomości;
- weryfikacji procedur lub audytu programu ochrony danych osobowych.

AUDYTY CZYSTOŚCI

Audyt jest niezależną oceną wykonywania usługi porządkowo-czystościowej, świadczonej przez Klienta. Przedmiot audytu jest badany na zgodność z określonym punktem odniesienia – listą kontrolną FOCUS KPP (opracowaną w oparciu o ogromne doświadczenie z wieloma odbiorcami usługi oraz wytycznymi instytucji kontrolujących czystość w obiektach), przepisami prawa, normami, standardami lub przepisami wewnętrznymi danej organizacji (polityki, procedury). Celem audytu jest określenie poziomu zgodności z normą audytową oraz wskazanie możliwych niezgodności, stanowiących prawne, finansowe lub inne ryzyko dla przedmiotu badania. Raport końcowy audytu wskazuje optymalne rozwiązania, które zapewniają wysoką jakość świadczonej usługi przy jednoczesnym zachowaniu racjonalności ponoszonych kosztów.

Korzyści ze współpracy z FOCUS KPP:
- oszczędności wynikające z unikania kar finansowych nakładanych przez odbiorcę usługi;
- udoskonalanie jakości wykonywanej usługi;
– wzmacnianie wizerunku Klienta, jako solidnego partnera;
- zwiększenie zyskowności kontraktu;
- wyeliminowanie lub zminimalizowanie strat kontraktu;
- osiągnięcie skutecznego rozwiązania (kompromis pomiędzy wymaganiami Klienta a założeniami budżetowymi) dzięki połączeniu wiedzy z doświadczeniem zarządczym;
- niezależna i obiektywna ocena dotychczasowego sposobu wykonywania usługi;
- gwarancja zachowania poufności uzyskanych informacji ze względu na obowiązujące FOCUS KPP przepisy prawa;
- możliwość wykorzystania uzyskanej opinii w ramach audytu w kontaktach z odbiorcą usługi sprzątania;
- korzystanie z wiedzy specjalistów w danej dziedzinie lub wybranym zakresie, co eliminuje konieczność ponoszenia kosztów zatrudnienia dodatkowych pracowników na etacie;
- autorskie i praktyczne rozwiązania będące wynikiem wieloletniego doświadczenia u czołowych dostawców usług porządkowych.

Zakres audytu jest uzależniony od aktualnych potrzeb Klienta i przykładowo może obejmować analizę problemu, z którym Klient ma trudności i potrzebuje wsparcia specjalisty, np.:
- dobór właściwych środków chemicznych;
- określenie ilości sprzętu w zależności od rodzaju sprzątanej powierzchni;
- udzielnie wskazówek jak pozbyć się trudnych do usunięciu zabrudzeń;
- optymalizacja organizacji pracy personelu liniowego pod kątem ilości etatów oraz ich wymiarów;
- określenia potrzeb szkoleniowych dla kadry wykonawcy usługi.

Kompleksowe badanie:
Badanie polega na szczegółowej analizie wskazanego przez Klienta kontraktu i wizji lokalnej obiektu, w którym jest wykonywana usługa porządkowa. Audytowi podlegają wszystkie procesy, które składają się na usługę sprzątania, w tym m.in.: organizacja pracy personelu liniowego, zużycie środków chemicznych i materiałów eksploatacyjnych, wykorzystanie maszyn i urządzeń, znajomość pracowników technik sprzątania, itp. Dzięki kompleksowej analizie możliwe jest zaproponowanie Klientowi rozwiązań mogących zapewnić wysoką jakość wykonywanej usługi oraz zoptymalizować ponoszone koszty.

Szczegółowe informacje dotyczące zaprezentowanych powyżej rozwiązań zostaną przedstawione indywidualnie podczas spotkania umożliwiającego określenie zakresu potrzeb Klienta oraz specyfiki jego działalności.

BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI

FOCUS KPP zapewnia obsługę całego procesu inwestycyjnego pod względem prawnym, poczynając od pozyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji zatwierdzającej projekt budowlany inwestora. Znajomość specyfiki branży umożliwia wdrożenie nie tylko kompleksowych rozwiązań prawnych, ale również procedur usprawniających zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutację czy weryfikację zużytego paliwa.

FOCUS KPP zapewnia obsługę w zakresie:
- doradztwo dotyczące umów o roboty budowlane (przygotowywanie nowych umów i konsultowanie już zawartych), ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności inwestora za zobowiązania generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy, nadzór inwestorski;
- reprezentację w sporach związanych z robotami budowlanymi (postępowanie polubowne, mediacja, spory sądowe);
- pomoc prawną w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
- współpracę z rzeczoznawcami majątkowymi, biegłymi z zakresu budownictwa, architektami;
- wartości nieruchomości (grunty, lokale mieszkalne i użytkowe);
- obsługę w postępowaniach zmierzających do uzyskania decyzji administracyjnych;
- czynności zmierzające do zmiany kwalifikacji ziemi (rolna – budowlana);
- audyty prawne nieruchomości;
- optymalizacje procedur obowiązujących na budowie;
- zarządzanie zasobami ludzkimi (rekrutacja, zwolnienia, tworzenie, modyfikacja struktur pracowniczych);
- pomoc w odzyskiwaniu wywłaszczonych nieruchomości;
- pomoc w nabyciu nieruchomości poprzez zasiedzenie.

ODSZKODOWANIA

FOCUS KPP zapewnia obsługę w zakresie dochodzenia odszkodowań od zakładu ubezpieczeń, osób indywidualnych, osób prawnych oraz innych podmiotów, które wyrządziły szkodę, ewentualnie są za nią odpowiedzialne (w tym: przedsiębiorców, organów administracji publicznej, itp.).

Odszkodowania w zakresie:
- szkody majątkowej, w tym kradzieży i uszkodzenia pojazdu;
- szkody wyrządzonej na nieruchomości;
- zdarzeń komunikacyjnych;
- niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań;
- szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny;
- odpowiedzialności Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej;
- odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez zwierzę;
- odpowiedzialności zwierzchnika za szkodę wyrządzoną przez podwładnego;
- odpowiedzialności za zawalenie się lub oderwanie części budowli;
- odpowiedzialności przedsiębiorstwa lub zakładu.

RODZINA

Konflikty rodzinne są częścią życia niemal każdego człowieka. Trudność tych sytuacji polega głównie na zaangażowaniu emocjonalnym. Należy wówczas pamiętać o tym, że obiektywizm może zachować wyłącznie osoba postronna, która w oparciu o bogate doświadczenie zawodowe oraz wiedzę i zrozumienie, będzie mogła w sposób należyty reprezentować Klienta.

Przedstawiciele FOCUS KPP doradzają lub reprezentują Klientów w sprawach:
- rozwodowych;
- alimentacyjnych (w tym również sprawy dotyczące dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na terenie Unii Europejskiej);
- adopcyjnych;
- ustanowienia kontaktów i opieki nad małoletnimi dziećmi;
- ustalenia miejsca pobytu dzieci;
- o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich;
- o stwierdzenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa;
- o przysposobienie;
- o ubezwłasnowolnienie;
- o podział majątku wspólnego;
- o ustanowienie rozdzielności majątkowej;
- o rozwiązanie i unieważnienie małżeństwa;
- o separację;
- dotyczące opieki i kurateli;

DETEKTYW

FOCUS KPP oferuje usługi licencjonowanych detektywów, z którymi opracowano wyjątkowe zasady współpracy, kierowane wyłącznie do Klientów Kancelarii. Istnieje możliwość skorzystania z poniższych usług przy zachowaniu całkowitej poufności, bezpieczeństwa oraz pilotażu każdej sprawy przez dedykowanych prawników.

Działania detektywistyczne w zakresie:
- dokumentacji rozwodowej;
- genealogii i poszukiwania świadków;
- windykacji i ustalenia dłużników;
- wywiadu gospodarczego;
- kontroli lojalności i wiarygodności pracowników;
- weryfikacji kontrahentów;
- ujawniania nieuczciwej konkurencji;
- wykrywania podsłuchów;
- wdrażania systemów zabezpieczeń;
- ochrony marki i znaków towarowych;
- zabezpieczania przed inwigilacją;
- nadzoru i monitorowania obiektów;
- niejawnej ochrony osób i firm;
- pomocy w przypadku wystąpienia porwania dla okupu;
- pomocy w przypadku wystąpienia porwania rodzicielskiego;
- poszukiwania osób ukrywających się i zaginionych;
- poszukiwania utraconego mienia.

KANCELARIE I FIRMY WINDYKACYJNE

Ze względu na dogodne położenie siedziby FOCUS KPP (sąsiedztwo Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku i Prokuratury, a także bliskość pozostałych sądów i urzędów w Gdańsku) oraz w oparciu o wiedzę i doświadczenie przedstawicieli Kancelarii, zapewniamy sprawne i szybkie wykonanie kopii / fotokopii akt sprawy lub KRS. Profesjonalni pełnomocnicy FOCUS KPP współpracują także z innymi podmiotami z branży prawniczej w zakresie udzielania lub przyjmowania zastępstwa procesowego (tzw. substytucji) w toku postępowań sądowych.