Makroprzedsiębiorca

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

OBRÓT GOSPODARCZY

FOCUS KPP zapewnia kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych działających na rynku. Specjalizuje się w obsłudze spółek, wspomaga ich zarządzanie, przeprowadzanie fuzji oraz przekształceń. Przedstawiciele Kancelarii uczestniczą w negocjacjach, przygotowują projekty umów, nadzorują oraz optymalizują każdy etap działań spółek w zakresie prawa, finansów oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

FOCUS KPP zapewnia obsługę w zakresie:
- funkcjonowania spółek, fuzji, przekształceń;
- negocjacji;
- umów handlowych;
- prawa spółek;
- prawa korporacyjnego;
- prawa pracy, kontraktów menadżerskich;
- prawa podatkowego (w tym doradztwa podatkowego);
- optymalizacji procedur oraz struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa;
- zamówień publicznych;
- prawa upadłościowego i naprawczego;
- prawa konkurencji.

WINDYKACJA

Oferta FOCUS KPP obejmuje windykację długów polegającą na dochodzeniu roszczeń finansowych od przedsiębiorców jak również od osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Dzięki bogatemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw sądowych, windykacyjnych i postępowań egzekucyjnych, Kancelaria dostarcza Klientom narzędzia skutecznego egzekwowania należności.

FOCUS KPP zapewnia obsługę w zakresie:
- monitoringu należności, przygotowania wezwania do zapłaty;
- kontaktu z dłużnikiem, negocjacji;
- polubownego postępowania, opracowania ugody i realnego harmonogramu spłat;
- kompletnej obsługi prawnej we wszystkich etapach windykacji;
- postępowań sądowych, reprezentacji przed sądem przez profesjonalnych pełnomocników;
- uzyskania tytułu wykonawczego na drodze sądowej;
- zabezpieczenia wierzytelności;
- przygotowania wniosku egzekucyjnego;
- egzekucji komorniczej, współpracy z komornikiem i udziału w czynnościach egzekucyjnych.

PODATKI I FINANSE

FOCUS KPP wspomaga proces optymalnego zarządzania finansami oraz rozliczania podatków w przedsiębiorstwie. Współpracuje z bankami oraz instytucjami finansowymi, zapewniając Klientom kompleksowe usługi, w tym m.in.: leasing, faktoring, kredyty, w oparciu o indywidualne negocjacje warunków umowy, a tym samym ofertę dostosowaną do potrzeb Klienta.

FOCUS KPP zapewnia obsługę w zakresie:
- badania sprawozdań finansowych;
- reprezentowania Klientów w sporach z organami podatkowymi;
- planowania i doradztwa podatkowego;
- planowanie podatkowe;
- doradztwa finansowego.

AUDYT I WYCENY

Przeprowadzanie specjalistycznego audytu, tzw. due diligence, zwiększa bezpieczeństwo obrotu gospodarczego podmiotu oraz gwarantuje powodzenie prowadzonych inwestycji. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom FOCUS KPP oferuje audyt finansowy, w tym profesjonalne badanie sprawozdań finansowych, audyt prawny oraz doradztwo w zakresie mechanizmów kontroli przedsiębiorstwa.

FOCUS KPP zapewnia obsługę w zakresie:
- badania sprawozdań finansowych;
- audytów prawnych nieruchomości;
- weryfikacji procedur lub audytu programu ochrony danych osobowych.

BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI

FOCUS KPP zapewnia obsługę całego procesu inwestycyjnego pod względem prawnym, poczynając od pozyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji zatwierdzającej projekt budowlany inwestora. Znajomość specyfiki branży umożliwia wdrożenie nie tylko kompleksowych rozwiązań prawnych, ale również procedur usprawniających zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutację czy weryfikację zużytego paliwa.

FOCUS KPP zapewnia obsługę w zakresie:
- doradztwo dotyczące umów o roboty budowlane (przygotowywanie nowych umów i konsultowanie już zawartych), ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności inwestora za zobowiązania generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy, nadzór inwestorski;
- reprezentację w sporach związanych z robotami budowlanymi (postępowanie polubowne, mediacja, spory sądowe);
- pomoc prawną w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
- współpracę z rzeczoznawcami majątkowymi, biegłymi z zakresu budownictwa, architektami;
- wartości nieruchomości (grunty, lokale mieszkalne i użytkowe);
- obsługę w postępowaniach zmierzających do uzyskania decyzji administracyjnych;
- czynności zmierzające do zmiany kwalifikacji ziemi (rolna – budowlana);
- audyty prawne nieruchomości;
- optymalizacje procedur obowiązujących na budowie;
- zarządzanie zasobami ludzkimi (rekrutacja, zwolnienia, tworzenie, modyfikacja struktur pracowniczych);
- pomoc w odzyskiwaniu wywłaszczonych nieruchomości;
- pomoc w nabyciu nieruchomości poprzez zasiedzenie.

ODSZKODOWANIA

FOCUS KPP zapewnia obsługę w zakresie dochodzenia odszkodowań od zakładu ubezpieczeń, osób indywidualnych, osób prawnych oraz innych podmiotów, które wyrządziły szkodę, ewentualnie są za nią odpowiedzialne (w tym: przedsiębiorców, organów administracji publicznej, itp.).

FOCUS KPP zapewnia obsługę w zakresie:
- szkody majątkowej, w tym kradzieży i uszkodzenia pojazdu;
- szkody wyrządzonej na nieruchomości;
- zdarzeń komunikacyjnych;
- niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań;
- szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny;
- odpowiedzialności Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej;
- odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez zwierzę;
- odpowiedzialności zwierzchnika za szkodę wyrządzoną przez podwładnego;
- odpowiedzialności za zawalenie się lub oderwanie części budowli;
- odpowiedzialności przedsiębiorstwa lub zakładu.