Audyty czystości

Podnieś jakość usługi sprzątania w Twojej firmie i optymalizuj koszty.

AUDYTY CZYSTOŚCI

Audyt jest niezależną oceną wykonywania usługi porządkowo-czystościowej, świadczonej przez Klienta. Przedmiot audytu jest badany na zgodność z określonym punktem odniesienia – listą kontrolną FOCUS KPP (opracowaną w oparciu o ogromne doświadczenie z wieloma odbiorcami usługi oraz wytycznymi instytucji kontrolujących czystość w obiektach), przepisami prawa, normami, standardami lub przepisami wewnętrznymi danej organizacji (polityki, procedury). Celem audytu jest określenie poziomu zgodności z normą audytową oraz wskazanie możliwych niezgodności, stanowiących prawne, finansowe lub inne ryzyko dla przedmiotu badania. Raport końcowy audytu wskazuje optymalne rozwiązania, które zapewniają wysoką jakość świadczonej usługi przy jednoczesnym zachowaniu racjonalności ponoszonych kosztów.

Korzyści ze współpracy z FOCUS KPP:
- oszczędności wynikające z unikania kar finansowych nakładanych przez odbiorcę usługi;
- udoskonalanie jakości wykonywanej usługi;
– wzmacnianie wizerunku Klienta, jako solidnego partnera;
- zwiększenie zyskowności kontraktu;
- wyeliminowanie lub zminimalizowanie strat kontraktu;
- osiągnięcie skutecznego rozwiązania (kompromis pomiędzy wymaganiami Klienta a założeniami budżetowymi) dzięki połączeniu wiedzy z doświadczeniem zarządczym;
- niezależna i obiektywna ocena dotychczasowego sposobu wykonywania usługi;
- gwarancja zachowania poufności uzyskanych informacji ze względu na obowiązujące FOCUS KPP przepisy prawa;
- możliwość wykorzystania uzyskanej opinii w ramach audytu w kontaktach odbiorcą usługi sprzątania;
- korzystanie z wiedzy specjalistów w danej dziedzinie lub wybranym zakresie, co eliminuje konieczność ponoszenia kosztów zatrudnienia dodatkowych pracowników na etacie;
- autorskie i praktyczne rozwiązania będące wynikiem wieloletniego doświadczenia u czołowych dostawców usług porządkowych.

Zakres audytu jest uzależniony od aktualnych potrzeb Klienta i przykładowo może obejmować analizę problemu, z którym Klient ma trudności i potrzebuje wsparcia specjalisty, np.:
- dobór właściwych środków chemicznych;
- określenie ilości sprzętu w zależności od rodzaju sprzątanej powierzchni;
- udzielnie wskazówek jak pozbyć się trudnych do usunięciu zabrudzeń;
- optymalizacja organizacji pracy personelu liniowego pod kątem ilości etatów oraz ich wymiarów;
- określenia potrzeb szkoleniowych dla kadry wykonawcy usługi.

Kompleksowe badanie:
Badanie polega na szczegółowej analizie wskazanego przez Klienta kontraktu i wizji lokalnej obiektu, w którym jest wykonywana usługa porządkowa. Audytowi podlegają wszystkie procesy, które składają się na usługę sprzątania, w tym m.in.: organizacja pracy personelu liniowego, zużycie środków chemicznych i materiałów eksploatacyjnych, wykorzystanie maszyn i urządzeń, znajomość pracowników technik sprzątania, itp. Dzięki kompleksowej analizie możliwe jest zaproponowanie Klientowi rozwiązań mogących zapewnić wysoką jakość wykonywanej usługi oraz zoptymalizować ponoszone koszty.

Szczegółowe informacje dotyczące zaprezentowanych powyżej rozwiązań zostaną przedstawione indywidualnie podczas spotkania umożliwiającego określenie zakresu potrzeb Klienta oraz specyfiki jego działalności. Więcej informacji na naszej stronie: www.audytczystosci.pl.